ترجمه شعر فیلم Kal Ho Naa Ho

ترجمه آهنگ پریتی وومن از فیلم کال هونا هو


منه جیسه ابی ابی دکا هه کاون هه وو انجانی

چند لحظه پیش انگار یکی رو دیدم کی بود آن غریبه


اوسه جیتنا دکو اوتنا سوچو کیا سه مه کهدو   
هر چی بیشتر نگاهش میکنم، بیشتر به فکر میروم چی باید به اون بگم

"بکوبید"


منه جیسه ابی ابی دکا هه کاون هه وو انجانی

چند لحظه پیش انگار یکی رو دیدم کی بود آن غریبه

 

وهه کویی کالی یا کویی سلاموان یا هه کویی کاهانی

اون شکوفه، یا پرتویی از یه نوره یا افسانه است

 

اوسه جیتنا دکو اوتنا سوچو کیا سه مه کهدو   
هر چی بیشتر نگاهش میکنم، بیشتر به فکر میروم چی باید به اون بگم

هی پریتی وومن دکو دکو نا پریتی وومن

خانم خوشگله نگاه کن نگاه کن خانم خوشگله  

توم بی کهونا پریتی وومن پریتی وومن

تو هم با من بگو خانم خوشگله 

 

یو پریتی وومن

آره خانم خوشگله

Listen Up Girl When You Feel This Way
گوش بده ای دختر وقتی که اینطوری حس میکنی

Don't You See The Sunshine Coming Out Today 
تو مگه نور آفتاب رو ندیدی که امروز طلوع می کرد

You Got To Feel It Right Just Like Day Agter Night

تو باید درست حسش کنی مثل روز که بعد از شب میاد

Dont Let The Sunshine Out Of Your Sight
نذار نور آفتاب از اطراف تو دور بشه

Cause I Can Feel You Can You Feel It 
به خاطر همینه که من می تونم احساست کنم تو می تونی اونو احساس کنی 

When I Say That I Can Feel You Here Can You Feel Me
When I Say That I Am Crazy About You
وقتیکه میگم که میتونم اینجا درکت کنم
تو می تونی منو احساسم کنی اما وقتی که من بهت بگم دیوانه ات شدم 

Pretty Woman

خانم خوشگله

 

سونه کا رنگ هه شیشه کا انگ هه

رنگ طلایی ...بدن بلوریی

 

جو دکه دانگ هه کیا کهو حیران مه بی هو

از این جا چی می تونم بگم آخه منم حیرانم کرده

یه کیا انداز هه ایتنا کیو ناز هه ؟ایسکا کیا راز هه کیا کهو؟

این دیگه چه روشیه؟ چرا اینقدر غرور داره؟ این چه رازیه چی بگم؟

 

وو تو پل مه خوش هه پل مه خفا

اون یه لحظه خوشحاله، یک لحظه عصبانیه

 

بدله وو رنگ هر گدی(قدی)

هر لحظه رنگ عوض می کنه

 

پر جو بی دکو روپ اوسه کا

ولی وقتی به صورت اون نگاه می کنم

 

لگتی هه هه پیار بری

خیلی دوست داشتنی به نظر میاد

 

اوسه جیتنا دکو اوتنا سوچو کیا سه مه کهدو   
هر چی بیشتر نگاهش میکنم، بیشتر به فکر میروم چی باید به اون بگم

هی پریتی وومن دکو دکو نا پریتی وومن

خانم خوشگله نگاه کن نگاه کن خانم خوشگله

توم بی کهونا پریتی وومن پریتی وومن

تو هم با من بگو خانم خوشگله

 

آکومه هه نشا زولفو مه هه گتا

چشمانی مست کننده زلفی مثل ابریشم

 

پهله همنه ادا یه هسی دکی نا تی کهی

تا حالا همچنین اخلاق دوست داشتنی ایی ندیده بودم

 

دکی جو یه پری مستی دیل مه بری یه هه جادوگری یا نهی؟

وقتیکه این پری رو می بینم در دلم مستی بیش از حدی حس می کنم این یک جادوه یا نیست؟
 

هونا توم جانو کیا هه نام جانو مه پتا

نه نامت رو میدونم چیه نه جای تو رو می دونم کجاست

پر ایتنا هه منه جبه جیسه دکله اک نظر بهر که اوسکو کرده وو دیوانا

ولی اینقدر مطمئنم که اون به هرکسی نگاه کنه اونو دیوانه اش می کنه
 
اوسه جیتنا دکو اوتنا سوچو کیا سه مه کهدو   
هر چی بیشتر نگاهش میکنم، بیشتر به فکر میروم چی باید به اون بگم

هی پریتی وومن دکو دکو نا پریتی وومن

خانم خوشگله نگاه کن نگاه کن خانم خوشگله

توم بی کهونا پریتی وومن پریتی وومن

تو هم با من بگو خانم خوشگله

============================

Mahi Ve

ماهی وه ماهی وه دتس وی ماهی وه.....اوه عشق من راهش اینه عشق من

تره ماته جومر دامکه.....از پیشونیت زیور الات آویزون شده

تره کانون بالی چمکه هی ره....از گوشهات گوشواره اویزون شده

ماهی وه....عشق من

تره هاتون کانگنا کانکه.....توی دستهات النگوهات جرینگ جرینگ صدا میدن

تره پایرون پایل چنکه هی ره.....از پا بندهات صدای سنج میاد

ماهی وه....عشق من

نینون سه بوله ربا ربا....چشمهات میگن قدرت خدا

مان مین دوله ربا ربا.....دلت میخونه قدرت خدا

امریت گوله ربا ربا....مستی شراب قدرت خدا

جیند ماهی وه سونی سونی آجا ماهی وه.....تو همونی اون خوشگله

اوری بادی سی سونی آجا واهی وه....همه بخونن,تو همونی اون خوشگله

دتس وی ماهی وه....راهش اینه عشق من

ا تری آنکن کالی کالی....چشمهات تیره است

ترا گورا گورا موخدا هی ره....تو هم صورتت لطیف و جذابه

ماهی وه....عشق من

تری رنگات جایسه سونا....مال تو درخشش طلا رو داره

تو چاند کا جایسه توکدا هی ره.....مثل ماه قشنگی عشق من

ماهی وه....عشق من

تره گال گالابی ربا ربا....گونه های سرخت قدرت خدا

چال شرابی ربا ربا....قدمهای مستانه ات قدرت خدا

دیل کی خرابی ربا ربا....دلم را برد قدرت خدا

جیند ماهی وه سونی سونی آجا ماهی وه.....تو همونی اون خوشگله

اوری بادی سی سونی سونی اجا ماهی وه....همه بخونن تو همونی همون خوشگله

بارسه رنگینی کالین هی ماهکی بینی بینی....این دوش رنگهاست.شکوفه ها بوی خوب عطر پخش میکنند

باجه من مین هالکه هالکه شهنا ره.....توی دل شهنایی مینوازه

جیتنه هی تارین آنچال مین آگایه ساره.....الان همه ستاره های آسمون برای منه

دیل نه ایسه هی لی آنگدایی ره.....دلم به طرف اونها پر میکشه

هی توجو آیی سجکه مهندی رچکه.....اون تویی که لباسهات رو پوشیدی و دستهایت رو با حنا تزیین کردی

چال باچکه او سونیه....جلوی پات رو نگاه کن خوشگله

دیل کیتنو کاکایه داجکو او سونیه.....دل آدمهای اینجا از طپش ایستاد خوشگله

چاندا مری چاندا توجه کایسه مین یه سامجهاون.....اوه ماه من چطور بهت بگم؟

موجه لاگتی هی تو کیتنی پیاری ره.....که چقدر دوستت دارم

او خوشیان جیتنی هین سب دوند دونکه لاون....دنبال همه شادیها گشتم و پیداشون کردم

تری دولی که سنگ دون سری ره....تا تو گهواره ات همراهیت کنند

هی توجه آیه ساکه مهندی رچکه.....اون تویی که لباسهات رو پوشیدی و دستهات رو با حنا تزیین کردی

چال باچکه او سونیه....جلوی پات رو نگاه کن خوشگله

دیل کیتنو کا کایه داجکا او سونیه....دل آدمهای اینجا از طپش ایستاده خوشگله

تره ماته جومر دامکه....از پیشونیت زیور الات آویزون شده

هی تره هاتون کانگنا کانکه....توی دستهات النگوهات جرینگ جرینگ میکنن

تره پایرون پایل چانکه هی ره....از پابندهات صدای سنج میاد

نینون سه بوله ربا ربا....چشمهات میگن قدرت خدا

مان مین دوله ربا ربا....دلت میخونه قدرت خدا

آمریت گوله ربا ربا.....مستی شراب قدرت خدا

ماهی وه....عشق من

===============================

آهنگ کل هونا هو از فیلم کل هو نا هو

هر کری بدل رهیی هه روپه زیندگی....... هر لحظه و ساعت زندگی در حال تغییره

چا اوهه کبی کبی هه دوپه زیندگی...... زنگدی گاهی سایه است گاهی آفتابی

هر پل یاها جی پر جیو....... پس هر لحظه از اون رو تا میتونی زندگی کن

جوهه سما کل هونا هو....... چون این لحظا هایی که هست شاید فردا نباشد

چاهه جو تومه پوره دیل سه......کسی که تو را از صمیمدل دوست داشته باشه

میل تا اِوو مشگیل سه.......به سختی پیدا میشه

اِساچ کویی گهی هه.......اگر واقعا همچین کسی هست

بس ووهی سبسه هسین هه.......فقط اونه که از همه بهتره

اوس هات کو توم تاملو .......پس تو آن دست را بگیر

وو مهربان کل هونا هو...... پون آن مهربان شاید فردا نباشه

هر پل یاها جی پر.....

هو پلکو پی که لیه سایه.......برای استفاده(لذت) از سایه پلک های تو

پاآس کویی جوایه.......کسی که نزدیک تو آمد

لاک سمبالو پاگل دیل تو ....... اگر هزار بار هم جلوی قلب دیوانه ات را بگیری

دیل ترکه هه جایه........ قلب تو باز هم به طپش خواهد افتاد

پرسو چلو ایس پل هه جو.......فکرش را بکن که این لحظه ایی که هست

وو داستان کل هونا هو........ داستانش شاید فردا نباشه

==========================

آهنگ کل هوناهو(Sad)

از فیلم کل هو ناهو

تو هو غم کوچوپا هه......تو داری غم هات رو پنهان میکنی

مه هوسر کو چوکائه.......من هم سرم را پایین می اندازم

توم بی چوپ هو.......تو سکوت کردی

مه بی چوپ هو.......من هم ساکتم

کاون کیسی سم چائه.......چه کسی میتونه بفهمه و در ک کنه

اب دوریا ایتنه هه تو.......حالا که فاصلمون ایقدره زیاد شده

میلنا یاها کل هوناهو.......بیا این لحظات رو با هم باشیم شاید فردایی نباشه

ها سچ هه که دیل کودوکاهه.......بله درسته که دلت رو شکستم

همنه مگر سوچه هه.......اما فکر کردم که

دیل توهه غم کیو.......چرا به د تو غم بدهم

آکه هه نم کیو.......چرا به چشمانت اشک بدهم

هونا هی تا جو هوتاهه.......اون اتفاقی که میخواد بی افته ، می افته

اوس بات کو جانه بی دو جیس کا نیشا کل هو ناهو.....بهش بگو فراموش کنه چون فردا ازشون نشونی نمیمونه

هر پل یاها جی پرجیو.......پس هر لحظه ی زندگی رو تا میتونی زنگدی کن

جوههه سما کل هوناهو....... چون این لحظه ایی که ست شاید فردا نباشه

=================================

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 1350 بازدید
incredible

سلام جای معنی آهنگهای فیلم باغبان تو وبلاگتون خالیه لطفا اگه امکان داره بزاریدش

عسل

بي نظيره.ازت ممنون[خجالت]واقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااا عالي بوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد[گل]