ترجمه شعر فیلم Chak De India

Chak De India
Chak De India

کوچ کاریه ناس ناس مری کوله های کوچ کاریه. == کاری کنید کاری کنید رگ هام داره از هم شکافته میشه اوه کاری کنید

کوچ کاریه باس باس بارا بوده آب کوچ کاریه == کاری کنید و برای حرف و اشاره خاک رو به دندان(چنگال) بگیرید وقتشه که کاری کنید


هو کوی توه چال زید پاریه تو بیدارییه یا ماریه == اگر لازمه که سخت کار باشید این کار رو بکنید و یا بمیرید چون همه چیز درخطره
 
چک ده هو چک ده ایندیا == برو هند برو هند جلو بزن هند

لاداتی پاتانگون مِین == در پرواز جنگجویانه

بیداتی او مانگو مِین ==  ممکن است در آشوب

کلو(خلو) که ملون مِین ==  عدالت در بازیهای

بالخاتی رَلون مِین ==.در برآمدگی که اینقدر نمایانه

گانو که میته مِین. == در شیرینی نیشکر

خطر مِین جیتِین مِین. ==.در لباس فقیر و غنی

داوندِین توه میلی جاوه ==.بگرد و همبستگی رو پیدا کن

نیکارِین اور کول که آگ بیطارِین. ==.یه رنگ پیداست و اون رنگه همبستگیه

من جایه آیسی هولی رگ رگ مِین چال که بولی ==  و این رنگ در رگ های شما پیدا شده

تاس هه نا ماس هی جی جید هی تو جید هی جی == محکم بایستید و شکست نخورید و توی سختی سرسختی کنید

پیسنا یون هی پیسنا یون هی پاتاریه == با چنگ و دندان(با نهایت جان) بجنگید.حتی اگر آسیب دیدید ادامه بدید

کوی تو چال زید پاریه تو بیداریی یه یا ماریه == اگر لازمه لجوج باشید.این کار رو بکنید و یا بمیرید.چونکه همه چیز در خطره
=============================================

/ 0 نظر / 93 بازدید