ترجمه شعر فیلم Kuch Kuch Hota Hai

Kuch Kuch Hota Hai


توم پاس آیه.یون موسکارایه....وقتی به من نزدیک میشی.وقتی به من لبخند میزنی

توم پاس آیه.یون مسکارایه....وقتی به من نزدیک میشی.وقتی به من لبخند میزنی

تومنه نا جانه کیا ساپنه دیکایه....نمیدونی چه رویاهایی میبینم

توم پاس آیه.یون مسکارایه....وقتی به من نزدیک میشی.وقتی به من لبخند میزنی

تومنه نا جانه کیا ساپنه دیکایه....نمیدونی چه رویاهایی میبینم

آب تو مرا دیل.جاگه نا سوتاهه....این روزها دلم بیدار شده و به خواب نمیره

کیا کرون هایه؟کوچ کوچ هوتا هه....چیکار باید کنم؟یه اتفاقی افتاده

کیا کرون هایه؟کوچ کوچ هوتا هه....چیکار باید بکنم؟یه اتفاقی افتاده

توم پاس آیه.یون مسکارایه....وقتی به من نزدیک میشی.وقتی به من لبخند میزنی

تومنه نا جانه کیا ساپنه دیکایه....نمیدونی چه رویاهایی میبینم

آب تو مرا دل.جاگه نا سوتاهه....این روزها دلم بیدار شده و به خواب نمیره

کیا کرون هایه؟کوچ کوچ هوتا هه....چیکار باید بکنم؟یه اتفاقی افتاده

تا جانه کاسیا احساس هه....نمیدونم این چه حسیه

باجتنی نهین هه کیا پیاس هه....این چه عطشیه که خاموش نمیشه

کیا ناشه ایز پیار که موجبه صنم چانه لاگا....چه مستی و نشاطی که این عشق در من به وجود آورده

کوی نا جانه کیون چین کتاهه....کسی نمیدونه که آرامش چطور از دست میره

کیا کرون هایه؟کوچ کوچ هوتا هه....چیکار باید بکنم؟یه اتفاقی افتاده

کیا رنگ لایی مری دعا....دعاهایم بر آورده شده

یه ایشق جانه کایسه ها....خدا میدونه که من کی و چطوری عاشق شدم

بچاینیون مین چین نا جانه کیون آنه لاگا....آدم نگران چطور ارامش را در پریشانی پیدا کنم؟

تنهایی مین دل یادن سانجونا هه....من تنها میشینم و خاطرات رو مرور میکنم

کیا کرون هایه؟کوچ کوچ هوتا هه....چیکار باید بکنم؟یه اتفاقی افتاده

توم پاس آیه.یون مسکارایه....وقتی به من نزدیک میشی.وقتی به من لبخند میزنی

تومنه نا جانه کیا ساپنه دیکایه....نمیدونی چه رویاهایی میبینم

کیا کرون هایه؟کوچ کوچ هوتا هه....چیکار باید بکنم؟یه اتفاقی افتاده

آب تو مرا دل جاگه نا سوتاهه....این روزها دلم بیدار شده و به خواب نمیره

کیا کرون هایه؟کوچ کوچ هوتا هه....چیکار باید بکنم؟یه اتفاقی افتاده

===================================

Ladki Badhi Anjani Hai

Kuch Kuch Hota Hai

لارکی باری انجانی هه.....اون یک دختر عجیبه.یک رویاست

ساپنا هی ساچ هه کاهانی هه.....یه حقیقته یا یک داستان؟

دکو یه پاگلی.....به اون دیوونه نگاه کن

بیل کول نا بدلی.....هنوز هم عوض نشده

یه تو واهی دیوانی هه.....هنوز هم یک دیوونه است

لارکا بارا آنجانا هه....اون یه پسر عجیبه.یک رویاست

ساپنا هی ساچ هه فسانا هه.....یه حقیقته یا یک داستان؟

آ هه پاگلا....بله اون دیوونه...

بیل کول نا بدلا.....هنوز عوض نشده

یه تو واهی دیوانا هه....اون هنوز هم یک دیوونه است

پاس ره که بی تی دوری....ما هم خیلی نزدیک بودیم و هم خیلی دور

جانه کیسی تی مجبوری....این دو تا خیلی عجیبه

وقت وه بی عجیب تا,جب تو مره قریب تا.....عجیبتر وقتی است که تو به من نزدیکی

کو گایه به کیس جاهان مین....تو کجا پنهان شدی؟

مین یاهان هو ده تو زارا....من هین جا هستم.اگر که درست نگاه کنی

اوووم...بید مین بی تی تنهایی......من حتی تو این شلوغی هم تنها هستم

یاد هر پل تری آیی....تو برای همیشه در یاد منی

روکه کوی موجه زارا....اگر کسی الان جلوی من رو بگیره

بار نا آیه یه دیل مرا.....قلبم لبریز میشه

به هه که به هه که مرا قدم هه.....من نمیتونم محکم باشم(محکم قدم بردارم)

آیسه مین تو سامبال تو زارا....فقط تو میتونی کمکم کنی

لارکی باری انجانی هه....اون یه دختر عجیبه.یک رویاست

ساپنا هی ساچ هه کاهانی هه.....یه حقیته یا یه داستان؟

آ ها یه پاگلی....بله اون دیوونه

بیل کول نا بدلا....هنوز عوض نشده

یه تو واهی دیوانا هه....اون هنوز هم یک دیوونه است

توم نه ناجانه کیا ساپنه دیکاییه.....تو به من خیال میدی

جاگه نا سوتا هه....نه خوابم و نه بیدار

کوچ کوچ هوتا هه....اتفاقی داره می افته

کوچ کوچ هوتا هه....اتفاقی داره می افته

==================================

Yeh Kaisa Radkha Hai

Kuch Kuch Hota Hai

یه کایسا لارکا هه.....این چه جور پسریه؟

یه کایسی لارکی هه....این چه جور دختریه؟

ایسکا مین کیا کارون....چطور باید باهاش رفتار کنم؟

ایسه مین کیا کاهون....چی باید بهش بگم؟

یه لادتا هی هان هان....اون با من دعوا میکنه

آکارتی هی هه هه.....او منو اذیت میکنه

جاگادتا هی بیگادتی هه.....اون با من بگو مگو میکنه.اون زود ناراحت میشه

دیوانا هه دیوانی هه....اون دیوونه است,اون دیوونه است

بات هی ایز یور بست فریند یا....اما اون بهترین دوستته

بات شی ایز یور بست فریند یا....اما اون بهترین دوستته

هی هی ره هی یه لارکا....اوه اوه این پسر اوه اوه

کارتا نادانیان کیون پوچو توهای یو.....این دیوونه بازیها رو برای چی درمیاره؟ازش بپرس

کبهی یه همسه لادتا هی....بعضی وقتها با هم بگو مگو میکنیم

کبهی جاگادتا هی....بعضی وقتها با هم دعوا میکنیم

کوی پاس ایسکه نا آنا.....هیچکس نزدیکش نیاد

یه لارکا هی دیوانا هی دیوانا.....این پسر دیوونه است دیوونه

های های ره لارکی های های....اوه اوه این دختر اوه اوه

کارتی نادانیان کیون پوچو تو های.....این دیوونه بازیها رو برای چی در میاره؟ازش بپرس

کبهی یه همسه لارتی هه.....بعضی وقتها با هم بگو مگو میکنیم

کارو دور سه چدهه کانی.....اذیتش کنید,اما از دور

یه لارکی هه دیوانی هه دیوانی....این دختر دیوونه است دیوونه

ایسکی باتین یاهی جانه....فقط خودش میدونه که چی میگه

کویی بی تو جانه نا....کسی نمیدونه چجوریه

آیسی وایسی کایسی هی یه....اون هم اینجوریه هم اونجوری

تو باگو او یارون....بچه ها بدویید بریم

کار نا ده شیطانی....اون میخواد یه شیطونی بکنه

یه لارکی هه دیوانی هه.....این دختر دیوانه است

آته جاته چدهه همکو....میاد و میره ما رو اذیت میکنه

که مانه نا یه کهنا....به این حرفها گوش نمیده

دکو دکو پاگل هی یه.....این پسر دیوونه است

هان پاچکه زارا رهنا....ازش دوری کنید

یه آیسا هی پیر بی....هر جوری هست

آپنا ایسکو مانا....بالاخره از خودمونه

یه لارکا هی دیوانا هی دیوانا....این پسره دیوونه است دیوونه

یه لارکی هه دیوانی هه دیوانی....این دختره دیوونه است دیوونه

============================

 

 

 

 

/ 2 نظر / 2658 بازدید
shaghayegh

salam doste aziz ahangaye fana koooooo?

elli

من این فیلم خیلی دوست دارم فیلمای شاهرخ خان برام پر از خاطرات گذشته از شما به خاطر تمام این ترجمه ها ممنونم